• Miljö- och energipolicy

MILJÖ- OCH ENERGIPOLICY

Inledning

Kåcu AB, är ett fastighetsbolag som bedriver uthyrning av lokaler, garage och hyreslägenheter i Visby på Gotland.

Denna policy gäller för den fastighetsförvaltning som bedrivs av kåcu AB.

Miljö- och Energipolicy

Inom kåcu fastigheter AB beaktas energifrågorna i alla skeden av fastigheternas livscyklar. Vår målsättning är att inom vår verksamhet långsiktigt fokusera på en hållbar miljö. Vår strävan är därför att efter bästa förmåga minska miljöbelastningen genom att ha en effektiv energianvändning som ska prägla verksamheten.

Våran fokusering ligger främst på energieffektivisering inom drift och underhåll där den största effekten och besparingen uppnås. Värmeanvändningen i våra hus är baserade på fjärrvärme och/eller värmepumpar.

Den övergripande energistrategin är att i första hand minska energianvändningen genom effektiviseringar och i andra hand välja förnybara energikällor, främst solenergi.

Våra fastigheter skall ha så låg energianvändning som möjligt, relaterat till krav på uppvärmning och inomhusmiljö.

Kåcu vill erbjuda sina hyresgäster en byggnad av, i förhållande till sin ålder, högsta möjliga kvalitet och att minska energianvändningen ses som en del i detta samtidigt som det skapar en bra image av företaget. Kåcu arbetar aktivt med energieffektivisering för att minska verksamhetens kostnader, vilket i sin tur ger utrymme för andra förbättringar. Arbetet med energieffektivisering ses som en kontinuerlig förbättringsprocess där uppföljning för kvalitetssäkring sker parallellt.

Kåcu vill visa sina hyresgäster den höga kompetens företaget besitter och har en dialog i syfte att hålla energiförbrukningen på en så låg nivå som möjligt. Det är mycket viktigt att våra hyresgäster trivs hos oss oavsett om de bor i en av våra lägenheter eller arbetar i någon av våra lokaler.

Synpunkter och serviceanmälningar registreras i våra system och följs upp. Det gör att vi lättare kan behålla redan nöjda hyresgäster, men även planera kommande åtgärder i fastigheterna.

Energibesparing

Kåcu fastigheter ska till år 2022 ha minskat energianvändningen i fastighetsbeståndet med 20 % jämfört med 2017. Energianvändningen mäts i kWh och inkluderar uppvärmning, tappvarmvatten, fastighetsel, kyla och komfortkyla.

Vid ombyggnad och större renoveringar av fastigheterna skall energianvändningen minska med 25 %.

Fastighetsansvarig ska genomgå utbildning med experter inom energieffektivisering kring hur arbetet med energifrågor kan utvecklas. Detta arbete sker främst genom energieffektiviseringsnätverket som länsstyrelsen på Gotland erbjuder tillsammans med ÅF. Denna kunskap skall sedan överföras till övriga medarbetare.

Åtgärdsplan

Kåcu fastigheter kommer att bedriva ett fortlöpande arbete med energieffektivisering av befintliga och eventuella nytillkomna fastigheter. Under 2017 övergick vi till ett internetbaserat styr- och reglersystem för ventilation och värme på tre av våra större fastigheter. Detta system är anpassade till uppföljning via internet och kommer efterhand att byggas ut till resterande av våra fastigheter. Detta för att hålla en god kontroll över förbrukningen i våra fastigheter.

Miljöarbete

För att hjälpa till att minska miljöbelastningen har vi under 2018 monterat ladd-stolpar till våra hyresgäster vid flera av våra fastigheter. Laddstationerna utrustas med undermätare för att inte påverka vår energibesparingsplan. Vårt önskemål är att inom kort ha vår första solpanelanläggning på någon av våra fastigheter för att kunna producera miljövänlig energi.

Beräkningar och offert är beställt av Elians Gotland.

Avfallshantering

Vi skall källsortera avfall till så stor del som möjligt och vi uppmuntrar våra hyresgäster till att göra detsamma. Avfallshanteringen skall anpassas till de förhållanden som är optimala för varje fastighet, så att en meningsfull nivå, både ekonomiskt och miljömässigt erhålls.

Uppföljning

Energianvändningen mäts kontinuerligt varje månad och vid varje kvartal och vid årets slut analyseras statistiken.

Statistiken jämförs även mellan varje år för att se effekten av de åtgärder som genomförts.

Fastighetsansvarig tillsammans med ledningen ser till att det blir gjort och tar in energikonsulter vid behov.

Kåcu fastigheter har ett fortlöpande samarbete med Norrbys Fastighetsservice, som ansvarar för övervakningen och de praktiska arbetena avseende ventilation och värmesystem.

Driftsmöten med Norrbys hålls kontinuerligt varje kvartal för uppföljning samt energieffektivisering.

Resultatet kommer att presenteras för medarbetarna och det kommer då att ges tillfälle för dem att utvärdera hur arbetet med kunskapsöverföring gått. Efter genomgången kommer eventuella revideringar av energiledningssystemet att göras.

Energibehovet i vår verksamhet skall ständigt prövas och minimeras.